la-Facultate.ro      


Fondat 2010     |                     Universitati si Facultati                   |      Acasa


HOTĂRÂRE nr. 635 din 11 iunie 2008 privind structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările/programele de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea

 

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 24 iunie 2008

Având în vedere prevederile art. 60 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2-4 din Legea consorțiilor universitare nr. 287/2004, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aprobă nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licență și al specializărilor/programelor de studii din cadrul acestora, al specializărilor/programelor de studii reglementate sectorial și/sau general, precum și numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3.
ART. 4
Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4.
ART. 5
Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5.
ART. 6
(1) Specializările/programele de studii ale căror denumiri au fost adaptate la nomenclatorul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licență, cu modificările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor și specializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare, care funcționează începând cu anul I 2005-2006, respectiv 2006-2007, și care se regăsesc în prezenta hotărâre își continuă activitatea.
(2) Studenții înmatriculați în anul I în anii universitari 2005-2006 și 2006-2007 la specializarea Teologie pastorală, aferentă instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare, continuă și finalizează studiile cu același număr de credite ca și studenții înmatriculați în anul I la aceeași specializare în anul universitar 2007-2008, și anume cu 240 de credite de studiu transferabile.
ART. 7
Școlile de studii academice postuniversitare care au fost înființate în baza unor alte acte normative funcționează în conformitate cu prevederile acestora.
ART. 8
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licență, structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu completările ulterioare.
ART. 9
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
---------------
Ministrul educației,
cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

Ministrul muncii, familiei
și egalității de șanse,
Paul Păcuraru

București, 11 iunie 2008.
Nr. 635.

 

ANEXA 1

NOMENCLATORUL domeniilor de studii universitare de licență și al specializărilor/programelor de studii din cadrul acestora, al specializărilor/programelor de studii reglementate sectorial și/sau general, precum și numărul de credite
de studiu transferabile


A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licență


┌────────────┬──────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┐
│   Domenii  │   Domenii    │ Nr.  │       Specializări/Programe de studii     │
│fundamentale│  de studii   │C.S.T.│                                           │
│ de știință,│ universitare │      │                                           │
│   artă și  │  de licență  │      │                                           │
│   cultură  │              │      │                                           │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Matematică    │ 180  │Matematică                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Matematici aplicate                        │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Matematică informatică                     │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Fizică        │ 180  │Fizică                                     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│Științe     │              │      │Fizică medicală                            │
│exacte      │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Biofizică                                  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Fizică informatică                         │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Chimie        │180   │Chimie                                     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Biochimie tehnologică                      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Radiochimie                                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Chimie informatică                         │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Informatică   │ 180  │Informatică                                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Informatică aplicată                       │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Biologie      │ 180  │Biologie                                   │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Biochimie                                  │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Geografie     │ 180  │Geografie                                  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Geografia turismului                       │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Cartografie                                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Hidrologie și meteorologie                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Planificare teritorială                    │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Geologie      │ 180  │Geologie                                   │
│Științe     │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│ale naturii │              │      │Geochimie                                  │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Știința       │ 180  │Chimia mediului                            │
│            │mediului      │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ecologie și protecția mediului             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Geografia mediului                         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Fizica mediului                            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Știința mediului                           │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Filosofie     │ 180  │Filosofie                                  │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Limbă și      │      │Limba și literatura română*1)              │
│            │literatură    │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Limbă și literatură*2)                     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Limbă și literatură modernă*3)             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Literatură universală și comparată*1)      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Filologie clasică*4)                       │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Limbi moderne │      │Traducere și interpretare                  │
│            │aplicate      │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Limbi moderne aplicate                     │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Științe     │Istorie       │ 180  │Istorie                                    │
│umaniste    │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Arheologie                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Arhivistică                                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Muzeologie                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Istoria artei                              │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Studii        │      │Etnologie                                  │
│            │culturale     │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Studii iudaice                             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Studii americane                           │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Studii culturale                           │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Teologie    │Teologie      │ 240  │Teologie pastorală*5)                      │
│            │              ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │              │ 180  │Teologie didactică*5)                      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Artă sacră                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Teologie socială*5)                        │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Studii religioase                          │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Drept       │Drept         │ 240  │Drept                                      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Drept comunitar                            │
│            │              ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │              │ 180  │Ordine și siguranță publică                │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Sociologie    │ 180  │Sociologie                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Antropologie                               │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Asistență     │      │                                           │
│            │socială       │ 180  │Asistență socială                          │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Științe       │      │Științe politice                           │
│            │politice      │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Studii de securitate                       │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Relații       │      │                                           │
│            │internaționale│ 180  │Relații internaționale și studii europene  │
│            │și studii     │      │                                           │
│            │europene      │      │                                           │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Științe       │      │Administrație publică                      │
│            │administrative│ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Administrație europeană                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Asistență managerială și secretariat       │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Poliție comunitară                         │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Științe     │Științe ale   │      │Jurnalism                                  │
│sociale     │comunicării   │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│și politice │              │      │Comunicare și relații publice              │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Publicitate                                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Biblioteconomie și știința informării      │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Științe ale   │      │Pedagogie                                  │
│            │educației     │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Psihopedagogie specială                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Pedagogia învățământului primar            │
│            │              │      │și preșcolar                               │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Psihologie    │ 180  │Psihologie                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Terapie ocupațională                       │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Economie      │ 180  │Economie generală                          │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Economie agroalimentară                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│Științe     │              │      │Economia mediului                          │
│economice   │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Economie și comunicare economică în afaceri│
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Economie agroalimentară și a mediului      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Economie generală și comunicare economică  │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Finanțe       │ 180  │Finanțe și bănci                           │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Administrarea │      │Administrarea afacerilor                   │
│            │afacerilor    │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Economia firmei                            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Economia comerțului, turismului            │
│            │              │      │și serviciilor                             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Merceologie și managementul calității      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Economia comerțului, turismului,           │
│            │              │      │serviciilor și managementul calității      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Administrarea afacerilor în servicii       │
│            │              │      │de ospitalitate                            │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Contabilitate │ 180  │Contabilitate și informatică de gestiune   │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Cibernetică,  │      │Cibernetică economică                      │
│            │statistică și │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │informatică   │      │Informatică economică                      │
│            │economică     │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Statistică și previziune economică         │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Economie      │      │Economie internațională                    │
│            │și afaceri    │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │internaționale│      │Afaceri internaționale                     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Economie și afaceri internaționale         │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Management    │ 180  │Management                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Managementul dezvoltării rurale durabile   │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Marketing     │ 180  │Marketing                                  │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Arte        │Teatru        │ 180  │Artele spectacolului*6)                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Teatrologie*7)                             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Scenografie                                │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Cinematografie│      │Cinematografie, fotografie, media*8)       │
│            │și media      │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Filmologie                                 │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Muzică        │ 180  │Pedagogie muzicală                         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Muzică religioasă                          │
│            │              ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │              │ 240  │Muzicologie                                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Interpretare muzicală - canto              │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Interpretare muzicală - instrumente        │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Compoziție muzicală                        │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Dirijat                                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Artele spectacolului muzical               │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Arte plastice,│      │Arte plastice* 9)                          │
│            │decorative și │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │design        │      │Arte decorative                            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Design                                     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Conservare și restaurare                   │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Artă murală                                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Pedagogia artelor plastice și decorative   │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Istoria și teoria artei                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ceramică - sticlă - metal                  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Arte textile - design textil               │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Modă - design vestimentar                  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Scenografie și eveniment artistic          │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Design ambiental                           │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Artă monumentală                           │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Arhitectură │Arhitectură   │ 360  │Arhitectură                                │
│și urbanism │              ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │              │ 300  │Arhitectură de interior                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Design de produs                           │
│            │              ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │              │ 180  │Conservare și restaurare de arhitectură    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Arhitectura peisajului                     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Mobilier și amenajări interioare           │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Urbanism      │ 240  │Proiectare și planificare urbană           │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Urbanism și administrarea teritoriului     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Amenajarea și planificarea peisajului      │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Educație    │Educație      │ 180  │Educație fizică și sportivă                │
│fizică și   │fizică        │      ├───────────────────────────────────────────┤
│sport       │și sport      │      │Sport și performanță motrică               │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Kinetoterapie și motricitate specială      │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Științe     │Agronomie     │ 240  │Agricultură                                │
│agricole    │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│și silvice  │              │      │Științele solului                          │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Montanologie                               │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Protecția plantelor                        │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Exploatarea mașinilor și instalațiilor     │
│            │              │      │pentru agricultură și industria alimentară │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Horticultură  │ 240  │Horticultură                               │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Peisagistică                               │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Silvicultură  │ 240  │Silvicultură                               │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Exploatări forestiere                      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Cinegetică                                 │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Zootehnie     │ 240  │Zootehnie                                  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Piscicultură și acvacultură                │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Biotehnologii │ 240  │Inginerie genetică                         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Biotehnologii*10)                          │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Științe     │Calculatoare  │      │Calculatoare                               │
│inginerești │și tehnologia │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │informației   │      │Tehnologia informației                     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Calculatoare și sisteme informatice pentru │
│            │              │      │apărare și securitate națională            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria informației                      │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Mașini și utilaje de geniu                 │
│            │genistică     │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri  │
│            │              │      │și mascare                                 │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Măsurători terestre și cadastru            │
│            │geodezică     │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Topogeodezie și automatizarea asigurării   │
│            │              │      │topogeodezice                              │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Construcții aerospațiale                   │
│            │aerospațială  │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Sisteme de propulsie                       │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Echipamente și instalații de aviație       │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie și management aeronautic         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Aeronave și motoare de aviație             │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Ingineria substanțelor anorganice și       │
│            │chimică       │ 240  │protecția mediului                         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Chimia și ingineria substanțelor organice, │
│            │              │      │petrochimie și carbochimie                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Știința și ingineria materialelor oxidice  │
│            │              │      │și nanomateriale                           │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Știința și ingineria polimerilor           │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria și informatica proceselor chimice│
│            │              │      │și biochimice                              │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie chimică                          │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Controlul și securitatea produselor        │
│            │              │      │alimentare                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie biochimică                       │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria fabricației hârtiei              │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Tehnologia chimică a produselor din piele  │
│            │              │      │și înlocuitori                             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Tehnologie chimică textilă                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Chimie alimentară și tehnologii biochimice │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Prelucrarea petrolului și petrochimie      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Extracte și aditivi naturali alimentari    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Chimie militară                            │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Construcții civile, industriale și agricole│
│            │civilă        │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Căi ferate, drumuri și poduri              │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Construcții și fortificații                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Amenajări și construcții hidrotehnice      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Construcții miniere                        │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie sanitară și protecția mediului   │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie civilă                           │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie urbană și dezvoltare regională   │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Infrastructura transporturilor             │
│            │              │      │metropolitane                              │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Ingineria     │      │Instalații pentru construcții              │
│            │instalațiilor │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Instalații și echipamente pentru protecția │
│            │              │      │atmosferei                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Instalații pentru construcții - pompieri   │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie de  │      │Armament, rachete, muniții de aviație și   │
│            │armament,     │ 240  │sisteme de salvare                         │
│            │rachete și    │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │muniții       │      │Muniții, rachete, explozivi și pulberi     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Armament, aparatură artileristică și       │
│            │              │      │sisteme de conducere a focului             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Sisteme integrate de armament și muniție   │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Sisteme electrice                          │
│            │electrică     │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Electronică de putere și acționări electric│
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Electrotehnică                             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Instrumentație și achiziții de date        │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Electromecanică                            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie electrică și calculatoare        │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Electronică aplicată                       │
│            │electronică   │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │și telecomu-  │      │Tehnologii și sisteme de telecomunicații   │
│            │nicații       │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Rețele și software de telecomunicații      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Microelectronică, optoelectronică și       │
│            │              │      │nanotehnologii                             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Telecomenzi și electronică în transporturi │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Echipamente și sisteme electronice militare│
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Transmisiuni                               │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Ingineria sistemelor electroenergetice     │
│            │energetică    │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Hidroenergetică                            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Termoenergetică                            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Energetică industrială                     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Energetică și tehnologii nucleare          │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Managementul energiei                      │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Inginerie geologică                        │
│            │geologică     │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Geologia resurselor miniere                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Geologia resurselor petroliere             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Geofizică                                  │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Tehnologia construcțiilor de mașini        │
│            │industrială   │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Mașini unelte și sisteme de producție      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria sudării                          │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Design industrial                          │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria și managementul calității        │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria securității în industrie         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Nanotehnologii și sisteme neconvenționale  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Tehnologia și designul produselor textile  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Tehnologia și designul confecțiilor din    │
│            │              │      │piele și înlocuitori                       │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria sistemelor de energii            │
│            │              │      │regenerabile                               │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Tehnologia tricotajelor și confecțiilor    │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Ingineria prelucrării lemnului             │
│            │forestieră    │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria produselor finite din lemn       │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Ingineria     │      │Ingineria produselor alimentare            │
│            │produselor    │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │alimentare    │      │Tehnologia prelucrării produselor agricole │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Controlul și expertiza produselor          │
│            │              │      │alimentare                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Pescuit și industrializarea peștelui       │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Ingineria     │      │Construcții de autovehicule                │
│            │autovehi-     │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │colelor       │ 240  │Ingineria sistemelor de propulsie pentru   │
│            │              │      │autovehicule                               │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Autovehicule rutiere                       │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Echipamente și sisteme de comandă și       │
│            │              │      │control pentru autovehicule                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Blindate, automobile și tractoare          │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Ingineria     │      │Știința materialelor                       │
│            │materialelor  │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria elaborării materialelor metalice │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria procesării materialelor          │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Sisteme și echipamente termice             │
│            │mecanică      │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Mecanică fină și nanotehnologii            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Mașini și echipamente miniere              │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie mecanică                         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Mașini și instalații pentru agricultură    │
│            │              │      │și industrie alimentară                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Utilaje petroliere și petrochimice         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Utilaje pentru transportul și depozitarea  │
│            │              │      │hidrocarburilor                            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Echipamente pentru procese industriale     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Utilaje tehnologice pentru construcții     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria și managementul resurselor       │
│            │              │      │tehnologice în construcții                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Utilaje pentru textile și pielărie         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Vehicule pentru transportul feroviar       │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Utilaje și instalații portuare             │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Ingineria     │ 240  │Ingineria și protecția mediului în         │
│            │mediului      │      │industrie                                  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria sistemelor biotehnice și ecologic│
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria și protecția mediului în         │
│            │              │      │industria chimică și petrochimică          │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie și protecția mediului în         │
│            │              │      │agricultură                                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria dezvoltării rurale durabile      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria mediului                         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria valorificării deșeurilor         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Reconstrucție ecologică                    │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Sisteme și echipamente navale              │
│            │navală și     │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │navigație     │ 240  │Arhitectură navală                         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Navigație și transport maritim și fluvial  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Navigație, hidrografie și echipamente      │
│            │              │      │navale                                     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Electromecanică navală                     │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Ingineria     │      │Automatică și informatică aplicată         │
│            │sistemelor    │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Echipamente pentru modelare, simulare și   │
│            │              │      │conducere informatizată a acțiunilor       │
│            │              │      │de luptă                                   │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria sistemelor multimedia            │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Inginerie     │      │Inginerie economică industrială            │
│            │și management │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie economică în domeniul mecanic    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie economică în construcții         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie și management naval și portuar   │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie economică în domeniul            │
│            │              │      │transporturilor                            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie economică în domeniul electric,  │
│            │              │      │electronic și energetic                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie economică în industria chimică și│
│            │              │      │de materiale                               │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie economică în agricultură         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie și management în alimentația     │
│            │              │      │publică și agroturism                      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie și management în industria       │
│            │              │      │turismului                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie și management forestier          │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Ingineria     │      │Ingineria transporturilor și a traficului  │
│            │transpor-     │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │turilor       │ 240  │Ingineria sistemelor de circulație         │
│            │              │      │feroviară                                  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Ingineria sistemelor de circulație rutieră │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Mecatronică   │      │Mecatronică                                │
│            │și robotică   │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Robotică                                   │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Mine, Petrol  │      │Inginerie minieră                          │
│            │și Gaze       │ 240  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Prepararea substanțelor minerale utile     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Topografie minieră                         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie de petrol și gaze                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Transportul, depozitarea și distribuția    │
│            │              │      │hidrocarburilor                            │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Științe       │      │Inginerie medicală                         │
│            │inginerești   │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │aplicate      │ 240  │Optometrie                                 │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Biotehnologii industriale                  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Inginerie fizică                           │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Informatică industrială                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Informatică aplicată în inginerie electrică│
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Matematică și informatică aplicată în      │
│            │              │      │inginerie                                  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Fizică tehnologică                         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Bioinginerie                               │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Științe     │Științe       │      │Conducere interarme - forțe terestre       │
│militare și │militare și   │      ├───────────────────────────────────────────┤
│informații  │informații    │ 180  │Conducere interarme - forțe navale         │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Conducere interarme - forțe aeriene        │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Conducere logistică                        │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Managementul organizației                  │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Comunicare și relații publice - informații │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Psihologie - informații                    │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Management economico-financiar             │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Securitate și apărare                      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Conducere militară                         │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Medicină    │Medicină      │ 360  │Medicină veterinară                        │
│veterinară  │veterinară    │      │                                           │
└────────────┴──────────────┴──────┴───────────────────────────────────────────┘


------------
*1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă.
*2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă.
*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică.
*4) Se adaugă: în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă.
*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie româno-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.
*6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.
*7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
*8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie.
*9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.
*10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

B. Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial și, respectiv, general


┌────────────┬──────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┐
│  Domeniul  │    Natura    │ Numar│                Specializări               │
│ de studii  │ reglementării│C.S.T.│                                           │
│universitare│              │      │                                           │
│ de licență │              │      │                                           │
├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│Sănătate    │Reglementate  │ 360  │Medicină                                   │
│            │sectorial în  │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │cadrul Uniunii│      │Medicină dentară                           │
│            │Europene      ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │              │ 300  │Farmacie                                   │
│            │              ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │              │ 240  │Asistență medicală generală                │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Moașe                                      │
│            ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
│            │Reglementate  │      │Radiologie și imagistică                   │
│            │general       │ 180  ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Laborator clinic                           │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Balneofiziokinetoterapie și recuperare     │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Tehnică dentară                            │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Asistență dentară                          │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Asistență de farmacie                      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Audiologie și protezare auditivă           │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Asistență de profilaxie stomatologică      │
│            │              │      ├───────────────────────────────────────────┤
│            │              │      │Nutriție și dietetică                      │
└────────────┴──────────────┴──────┴───────────────────────────────────────────┘

 

ANEXA 2

STRUCTURA instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu


1. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1  Facultatea             Inginerie electrică     Sisteme electrice                       A    Zi   240
    de Inginerie Electrică                         ──────────────────────────────────────────────────────
                                                   Electronică de putere și acționări      A    Zi   240
                                                   electrice
                                                   ──────────────────────────────────────────────────────
                                                   Instrumentație și achiziții de date     A    Zi   240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie               Inginerie economică în domeniul         A    Zi   240
                           și management           electric, electronic și energetic
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe inginerești     Informatică aplicată în inginerie       A    Zi   240
                           aplicate                electrică
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de          Inginerie energetică    Ingineria sistemelor electroenergetice  A    Zi   240
    Energetică                                    ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Hidroenergetică                         A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Termoenergetică                         A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Energetică și tehnologii nucleare       A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Managementul energiei                   A    Zi   240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe inginerești     Informatică industrială                 A    Zi   240
                           aplicate
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică în domeniul         A    Zi   240
                           management              electric, electronic și energetic
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria mediului      Ingineria și protecția mediului în      A    Zi   240
                                                   industrie
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de          Calculatoare și         Calculatoare                            A    Zi   240
    Automatică și          tehnologia informației
    Calculatoare                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Tehnologia informației                  A    Zi   240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria sistemelor    Automatică și informatică aplicată      A    Zi   240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea de          Inginerie electronică   Electronică aplicată                    A    Zi   240
    Electronică,           și telecomunicații     ───────────────────────────────────────────────────────
    Telecomunicații și                             Tehnologii și sisteme de telecomunicații A   Zi   240
    Tehnologia Informației                        ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Rețele și software de telecomunicații   A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Microelectronică, optoelectronică și    A    Zi   240
                                                   nanotehnologii
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Calculatoare și         Ingineria informației                   A    Zi   240
                           tehnologia informației
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică în domeniul         A    Zi   240
                           management              electric, electronic și energetic
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5   Facultatea de          Inginerie mecanică      Sisteme și echipamente termice          A    Zi   240
    Inginerie Mecanică și                         ───────────────────────────────────────────────────────
    Mecatronică                                    Mașini și sisteme hidraulice și         A    Zi   240
                                                   pneumatice
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Mecanică fină și nanotehnologii         A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Echipamente pentru procese industriale  A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Utilaje pentru textile și pielărie      A    Zi   240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe inginerești     Optometrie                              A    Zi   240
                           aplicate
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Mecatronică și          Mecatronică                             A    Zi   240
                           robotică
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică în domeniul         A    Zi   240
                           management              mecanic
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6  Facultatea de Ingineria Inginerie               Tehnologia construcțiilor de mașini     A    Zi   240
   și Managementul         industriala            ───────────────────────────────────────────────────────
   Sistemelor                                      Mașini unelte și sisteme de producție   A    Zi   240
   Tehnologice                                    ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria sudării                       A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria și managementul calității     A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Nanotehnologii și sisteme               A    Zi   240
                                                   neconvenționale
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică industrială         A    Zi   240
                           management
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Mecatronică             Robotică                                A    Zi   240
                           și robotică
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7   Facultatea de          Inginerie mecanică      Mașini și instalații pentru agricultură A    Zi   240
    Ingineria Sistemelor                           și industrie alimentară
    Biotehnice            ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria mediului      Ingineria sistemelor biotehnice și      A    Zi   240
                                                   ecologice
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria dezvoltării rurale durabile   A    Zi   240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8   Facultatea de          Ingineria               Ingineria transporturilor și trafic     A    Zi   240
     Transporturi          transporturilor
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria               Autovehicule rutiere                    A    Zi   240
                           autovehiculelor
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie mecanică      Vehicule pentru transportul feroviar    A    Zi   240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie electronică   Telecomenzi și electronică în           A    Zi   240
                           și telecomunicații      transporturi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9   Facultatea de          Inginerie aerospațială  Construcții aerospațiale                A    Zi   240
    Inginerie Aerospațială                        ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Sisteme de propulsie                    A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Echipamente și instalații de aviație    A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Inginerie și management aeronautic      A    Zi   240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10  Facultatea de Știința  Ingineria materialelor  Știința materialelor                    A    Zi   240
    și Ingineria
    Materialelor                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria elaborării materialelor       A    Zi   240
                                                   metalice
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria procesării materialelor       A    Zi   240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe inginerești     Inginerie medicală                      A    Zi   240
                           aplicate
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică în industria
                           management              chimică și de materiale                 A    Zi   240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria mediului      Ingineria și protecția mediului         A    Zi   240
                                                   în industrie
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11  Facultatea de Chimie   Inginerie chimică       Ingineria substanțelor anorganice       A    Zi   240
    Aplicată și Știința                            și protecția mediului
    Materialelor                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Chimia și ingineria substanțelor        A    Zi   240
                                                   organice, petrochimie și carbochimie
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Știința și ingineria materialelor       A    Zi   240
                                                   oxidice și nanomateriale
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Știința și ingineria polimerilor        A    Zi   240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria și informatica proceselor     A    Zi   240
                                                   chimice și biochimice
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Chimie alimentară și tehnologii         A    Zi   240
                                                   biochimice
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria mediului      Ingineria și protecția mediului în      A    Zi   240
                                                   industria chimică și petrochimică
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică în industria        A    Zi   240
                           management              chimică și de materiale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12  Facultatea de          Inginerie electronică   Electronică aplicată                    A    Zi   240
    Inginerie în Limbi     și telecomunicații      (în limbile engleză,
    Străine                                         franceză și germană)
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Calculatoare și         Ingineria informației                   A    Zi   240
                           tehnologia informației  (în limbile engleză și franceză)
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie chimică       Inginerie chimică                       A    Zi   240
                                                   (în limbile engleză și franceză)
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie mecanică      Inginerie mecanică                      A    Zi   240
                                                   (în limbile engleză, franceză și
                                                   germană)
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria materialelor  Știința materialelor                    A    Zi   240
                                                   (în limbile engleză și franceză)
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică în domeniul         A    Zi   240
                           management              electric, electronic și energetic
                                                   (în limba germană)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Inginerie economică în domeniul         A    Zi   240
                                                   mecanic (în limba germană)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13  Facultatea de          Științe inginerești     Matematică și informatică aplicată      A    Zi   240
    Științe Aplicate       aplicate                în inginerie
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Inginerie fizică                        A    Zi   240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de          Inginerie civilă        Construcții civile, industriale și
    Construcții Civile,                            agricole                                A    Zi   240
    Industriale și                                ───────────────────────────────────────────────────────
    Agricole                                       Inginerie urbană și dezvoltare          A    Zi   240
                                                   regională
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică în construcții      A    Zi   240
                           management
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de          Inginerie civilă        Amenajări și construcții hidrotehnice   A    Zi   240
    Hidrotehnică                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Inginerie sanitară și protecția
                                                   mediului                                A    Zi   240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria mediului      Ingineria mediului                      AP   Zi   240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria sistemelor    Automatică și informatică aplicată      AP   Zi   240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de          Inginerie civilă        Căi ferate, drumuri și poduri           A    Zi   240
    Căi Ferate, Drumuri                           ───────────────────────────────────────────────────────
    și Poduri                                      Infrastructura transporturilor          AP   Zi   240
                                                   metropolitane
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea de          Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții           A    Zi   240
    Instalații                                    ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Instalații și echipamente               A    Zi   240
                                                   pentru protecția atmosferei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5   Facultatea de          Inginerie mecanică      Utilaje tehnologice pentru              A    Zi   240
    Utilaj Tehnologic                              construcții
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria și managementul resurselor    A    Zi   240
                                                   tehnologice în construcții
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6   Facultatea de Geodezie Inginerie geodezică     Măsurători terestre și cadastru         A    Zi   240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7   Facultatea de          Inginerie civilă        Inginerie civilă (în limbile engleză    A    Zi   240
    Inginerie în Limbi                             și franceză)
    Străine               ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții           A    Zi   240
                                                   (în limba franceză)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8   Departamentul          Limbi moderne aplicate  Traducere și interpretare               AP   Zi   180
    de Limbi Străine
    și Comunicare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de          Arhitectură             Arhitectură                             A    Zi   360
    Arhitectură                                   ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Conservare și restaurare de             AP   Zi   180
                                                   arhitectură
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Conservare și restaurare de             AP   Zi   180
                                                   arhitectură (la Sibiu)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea             Arhitectură             Arhitectură de interior                 AP   Zi   300
    de Arhitectură de                             ───────────────────────────────────────────────────────
    Interior                                       Design de produs                        AP   Zi   300
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Mobilier și amenajări interioare        AP   Zi   180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de          Urbanism                Urbanism și administrarea teritoriului  A    Zi   240
    Urbanism                                       ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Amenajarea și planificarea peisajului   AP   Zi   240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de          Agronomie               Agricultură                             A    Zi    240
    Agricultură                                   ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Științele solului                       A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Protecția plantelor                     A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Biologie                Biologie                                AP/  Zi/   180
                                                                                           AP   FR
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Silvicultură            Silvicultură                            AP   Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea             Inginerie               Inginerie economică în agricultură      Aaa  Zi/ID 240
    de Management,         și management          ───────────────────────────────────────────────────────
    Inginerie Economică                            Inginerie și management în              AP/  Zi/ID 240
    în Agricultură și                              alimentația publică și                  AP
    Dezvoltare Rurală                              agroturism
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de          Horticultură            Horticultură                            A    Zi    240
    Horticultură                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Peisagistică                            A    Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea de          Zootehnie               Zootehnie                               A    Zi    240
    zootehnie                                      ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Piscicultură și acvacultură             AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria produselor    Tehnologia prelucrării produselor       A    Zi    240
                           alimentare              agricole
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Silvicultură            Cinegetică                              AP   Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5   Facultatea             Medicină veterinară     Medicină veterinară                     A    Zi    360
    de Medicină           ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Veterinară             Ingineria produselor    Controlul și expertiza produselor       AP   Zi    240
                           alimentare              alimentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6   Facultatea de          Biotehnologii           Biotehnologii agricole                  A    Zi    240
    Biotehnologii                                  ──────────────────────────────────────────────────────
                                                   Biotehnologii medical-veterinare        A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe inginerești     Biotehnologii industriale               A    Zi    240
                           aplicate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7   Facultatea             Inginerie civilă        Îmbunătățiri funciare și dezvoltare     A    Zi    240
    de Îmbunătățiri                                 rurală
    Funciare și Ingineria ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Mediului               Ingineria mediului      Ingineria și protecția                  AaaP Zi/FR 240
                                                   mediului în agricultură
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică în construcții      AP   Zi    240
                           management
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie geodezică     Măsurători terestre și cadastru         AaaP Zi/FR 240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8   Facultatea             Inginerie și            Inginerie economică în agricultură      AP   Zi    240
    de Management,         management
    Inginerie Economică
    în Agricultură și
    Dezvoltare Rurală -
    Filiala Slatina
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9   Facultatea             Inginerie și            Inginerie economică în agricultură      A    Zi    240
    de Management,         management
    Inginerie Economică
    în Agricultură și
    Dezvoltare Rurală -
    Filiala Călărași
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de          Științe administrative  Administrație publică                   AP/  Zi/  180
    Administrație și                                                                       AP/  FR/
    Afaceri                                                                                AP   ID
                           ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Administrarea           Administrarea afacerilor                AP   Zi   180
                           afacerilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de          Biologie                Biologie                                A    Zi   180
    Biologie                                       ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Biochimie                               A    Zi   180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Știința mediului        Ecologie și protecția mediului          A    Zi   180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de Chimie   Chimie                  Chimie                                  A    Zi   180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Chimie (în limba franceză)              A    Zi   180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Chimie (în limba engleză)               AP   Zi   180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Biochimie tehnologică                   A    Zi   180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Radiochimie                             AP   Zi   180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Știința mediului        Chimia mediului                         AP   Zi   180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea de Drept    Drept                   Drept                                  AaaP Zi/ID 240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5   Facultatea de          Filosofie               Filosofie                               A    Zi   180
    Filosofie
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6   Facultatea de Fizică   Fizică                  Fizică                                  A    Zi   180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Fizică (în limbile franceză și engleză) A    Zi   180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Biofizică                               AP   Zi   180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Fizică medicală                         A    Zi   180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Fizică informatică                      AP   Zi   180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe inginerești     Fizică tehnologică                      A    Zi   240
                           aplicate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7   Facultatea de          Geografie               Geografie                               AaaP/ Zi/  180
    Geografie                                                                              AP   FR/ID
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Hidrologie și meteorologie              AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Geografia turismului (la Călimănești)   AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Geografia turismului                    AP   Zi    180
                                                   (la Drobeta Turnu-Severin)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Geografia turismului                    AP/  Zi/
                                                                                           AP/  FR/ID 180
                                                                                           AP
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Planificare teritorială                 AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Planificare teritorială                 AP   Zi    180
                                                   (la Drobeta Turnu-Severin)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Cartografie                             A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Planificare teritorială
                                                   (la Măcin)                              AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Știința mediului        Geografia mediului                     AaaP Zi/FR  180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8   Facultatea             Inginerie geologică     Inginerie geologică                     A    Zi    240
    de Geologie și                                ───────────────────────────────────────────────────────
    Geofizică                                      Geofizică                               A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Geologie                Geologie                                A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9   Facultatea de Istorie  Istorie                 Istorie                                 AaaP Zi/ID 180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Istoria artei                           AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Relații internaționale  Relații internaționale și studii        AP   Zi    180
                           și studii europene      europene
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10  Facultatea de          Științe ale comunicării Jurnalism                              AaaP  Zi/ID 180
    Jurnalism și Științele                        ───────────────────────────────────────────────────────
    Comunicării                                    Comunicare și relații publice          AaaP  Zi/ID 180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11  Facultatea de Litere   Limbă și literatură     Limba și literatura română -           AaaP  Zi/ID 180
                                                   O limbă și literatură modernă
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Literatură universală și comparată -    AP   Zi    180
                                                   O limbă și literatură modernă
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe ale             Comunicare și relații publice           AaaP Zi/ID 180
                           comunicării             ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Biblioteconomie și știința informării   A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe administrative  Asistență managerială și secretariat    AaaP Zi/ID 180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Asistență managerială și secretariat    AP   Zi    180
                                                   (la Crevedia)
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Studii culturale        Etnologie                               AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Studii europene                         A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12  Facultatea de Limbi    Limbă și literatură     O limbă și literatură modernă           AaaP Zi/ID 180
    și Literaturi Străine                          (A) - O limbă și literatură modernă
                                                   (B)/Limba rromani
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   O limbă și literatură modernă -         AP/  Zi/ID 180
                                                   Limba și literatura română/             AP
                                                   Limba neogreacă
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Limba și literatura rromani -
                                                   Limba și literatura română/
                                                   O limbă și literatură modernă           AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Studii culturale        Studii americane                        AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Limbi moderne aplicate  Traducere și interpretare               AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Limbi moderne aplicate                  AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13  Facultatea             Matematică              Matematică                              A    Zi    180
    de Matematică și                              ───────────────────────────────────────────────────────
    Informatică                                    Matematică (în limba franceză)          A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Matematici aplicate                     A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Matematici aplicate (în limba engleză)  A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Matematică informatică                  AP/  Zi/ID 180
                                                                                           AP
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Informatică             Informatică                             AaaP Zi/ID 180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14  Facultatea de          Sociologie              Sociologie                              A    Zi    180
    Sociologie și         ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Asistență Socială      Asistență socială       Asistență socială                       AaaP Zi/ID 180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15  Facultatea             Psihologie              Psihologie                              AaaP Zi/ID 180
    de Psihologie și      ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Științele Educației    Științe ale educației   Pedagogie                               A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Psihopedagogie specială                 A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Pedagogia învățământului primar și      AaaP Zi/ID 180
                                                   preșcolar
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Pedagogia învățământului primar și      AP   Zi    180
                                                   preșcolar (la Focșani)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Pedagogia învățământului primar         AP   Zi    180
                                                   și preșcolar (la Buzău)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Pedagogia învățământului primar și      AP   Zi    180
                                                   preșcolar (la Crevedia)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16  Facultatea             Științe politice        Științe politice                        A    Zi    180
    de Științe Politice                           ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Științe politice (în limbile franceză   A    Zi    180
                                                   și engleză)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17  Facultatea             Teologie                Teologie baptistă didactică             A    Zi    180
    de Teologie Baptistă                          ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teologie baptistă socială               A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18  Facultatea             Teologie                Teologie ortodoxă pastorală             A    Zi    240
    de Teologie Ortodoxă                          ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teologie ortodoxă didactică             A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teologie ortodoxă socială               A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Artă sacră                              A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19  Facultatea             Teologie                Teologie româno-catolică                A    Zi    180
    de Teologie                                    socială
    Româno-Catolică
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20  Departamentul          Calculatoare și         Tehnologia informației                  AP/  Zi/ID 240
    de Tehnologii          tehnologia informației                                          AP
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1  Facultatea de Medicină Sănătate                Medicină*)                              A    Zi    360
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2  Facultatea de Medicină Sănătate                Medicină dentară*)                      A    Zi    360
    Dentară
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de Farmacie Sănătate                Farmacie*)                              A    Zi    300
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea de Moașe    Sănătate                Moașe                                   AP   Zi    240
    și Asistență Medicală                         ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Asistență medicală generală             AP   Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Balneofiziokinetoterapie și recuperare  AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Radiologie și imagistică                AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Laborator clinic                        AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Asistență dentară                       AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Tehnică dentară                         A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Asistență de farmacie                   AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Audiologie și protezare auditivă        AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------
*) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării.


7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de Economie Economie                Economie și comunicare economică        AaaP Zi/ID 180
                                                   în afaceri
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de Economie Economie                Economie agroalimentară                 Aaa  Zi/ID 180
    Agroalimentară                                 și a mediului
    și a Mediului
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea             Administrarea           Administrarea afacerilor                A    Zi    180
    de Administrarea       afacerilor              (în limbile engleză,
    Afacerilor, cu predare                         franceză și germană)
    în Limbi Străine
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea de Comerț   Administrarea           Administrarea afacerilor în             Aaa  Zi/ID 180
                           afacerilor              comerț, turism, servicii,
                                                   merceologie și managementul
                                                   calității
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5   Facultatea de          Științe administrative  Administrație publică                   AaaP Zi/ID 180
    Management            ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Management              Management                              Aaa  Zi/ID 180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6   Facultatea de          Marketing              Marketing                                Aaa  Zi/ID 180
    Marketing
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7   Facultatea             Cibernetică, statistică Cibernetică economică                   AaaP Zi/ID 180
    de Cibernetică,        și informatică         ───────────────────────────────────────────────────────
    Statistică și          economică               Statistică și previziune                AaaP Zi/ID 180
    Informatică Economică                          economică
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Informatică economică                   Aaa  Zi/ID 180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8   Facultatea de Finanțe, Finanțe                 Finanțe și bănci                        AaaP Zi/ID 180
    Asigurări, Bănci și
    Burse de Valori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9   Facultatea de          Contabilitate           Contabilitate și informatică            Aaa  Zi/ID 180
    Contabilitate și                               de gestiune
    Informatică de Gestiune
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10  Facultatea de Relații  Economie și afaceri     Economie și afaceri internaționale      Aaa  Zi/ID 180
    Economice              internaționale
    Internaționale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea             Muzică                  Interpretare muzicală - instrumente     A    Zi    240
    de Interpretare                               ───────────────────────────────────────────────────────
    Muzicală                                       Interpretare muzicală - canto           A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Artele spectacolului muzical            A    Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de          Muzică                  Compoziție muzicală                     A    Zi    240
    Compoziție, Muzicologie                       ───────────────────────────────────────────────────────
    și Pedagogie Muzicală                          Muzicologie                             A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Pedagogie muzicală                      AaaP Zi/FR 180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Muzică religioasă                       A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Dirijat                                 A    Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea             Arte plastice,          Arte plastice (pictură, sculptură,      A    Zi    180
    de Arte Plastice       decorative și design    grafică)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Pedagogia artelor plastice și
                                                   decorative                              A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Arte plastice (fotografie-videoproce-
                                                   sarea computerizată a imaginii)         A    Zi   1800
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de Arte     Arte plastice,          Arte decorative                         A    Zi    180
    Decorative și Design   decorative și design   ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Arte textile - design textil            A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ceramică - sticlă - metal               A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Artă murală                             A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Design                                  A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Scenografie și eveniment artistic       A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de Istoria  Arte plastice,          Istoria și teoria artei                 A    Zi    180
    și Teoria Artei        decorative și design   ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Conservare și restaurare                A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I.L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de Teatru   Teatru                  Artele spectacolului (actorie, regie,   A    Zi    180
                                                   păpuși - marionete, coregrafie)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Scenografie                             AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teatrologie, management cultural        A    Zi    180
                                                   și jurnalism teatral
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de Film     Cinematografie și       Cinematografie, fotografie, media       A    Zi    240
                           media                   (regie de film și Tv., imagine de film
                                                   și Tv., multimedia: sunet-montaj
                                                   comunicare audiovizuală: scenaristică,
                                                   publicitate media, filmologie)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Filmologie                              A    Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de Educație Educație fizică         Educație fizică și sportivă             A    Zi    180
    Fizică și Sport        și sport               ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Sport și performanță motrică            A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea             Educație fizică și      Kinetoterapie și motricitate specială   A    Zi    180
    de Kinetoterapie       sport
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea             Științe administrative  Administrație publică                   AaaP Zi/ID 180
    de Administrație                              ───────────────────────────────────────────────────────
    Publică                                        Administrație europeană                 AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea             Științe politice        Științe politice                        AaaP Zi/ID 180
    de Științe Politice   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Sociologie              Sociologie                              A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Relații internaționale  Relații internaționale și studii        AP   Zi    180
                           și studii europene      europene
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea             Științe ale comunicării Comunicare și relații publice           Aaa  Zi/ID 180
    de Comunicare         ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    și Relații Publice     Psihologie              Psihologie                              AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de Istorie  Istorie                 Istorie                                 AaaP Zi/ID 180
    și Filologie                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Arheologie                              A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Arhivistică                             A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Muzeologie                              A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Limbă și literatură     Limba și literatura română -            AaaP Zi/ID 180
                                                   Limba și literatura franceză
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Limba și literatura română -            A    Zi    180
                                                   Limba și literatura engleză
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Limba și literatura franceză -          AP   Zi    180
                                                   Limba și literatura engleză
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Facultatea de Științe    Administrarea           Economia comerțului, turismului și      AaaP Zi/ID 180
                           afacerilor              serviciilor
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Administrarea afacerilor                AaaP Zi/ID 180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Finanțe                 Finanțe și bănci                        AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Contabilitate           Contabilitate și informatică de
                                                   gestiune                                AaaP Zi/ID 180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Marketing               Marketing                               AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Informatică             Informatică                             AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie geodezică     Măsurători terestre și cadastru         AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria mediului      Ingineria mediului                      AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie electronică   Electronică aplicată                    AP   Zi    180
                           și telecomunicații
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea             Drept                   Drept                                   A    Zi    240
    de Drept și Științe   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Sociale                Sociologie              Sociologie                              A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Asistență socială       Asistență socială                       AaaP Zi/ID 180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe ale educației   Pedagogia învățământului primar și      A    Zi    180
                                                   preșcolar (la Blaj)
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe administrative  Administrație publică                   AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Asistență managerială și secretariat    AaaP Zi/ID 180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea             Teologie                Teologie ortodoxă pastorală             A    Zi    240
    de Teologie Ortodoxă                          ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teologie ortodoxă didactică             A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teologie ortodoxă socială               A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de          Inginerie industrială   Tehnologia construcțiilor de mașini     A    Zi    240
    Inginerie                                     ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria sudării                       A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Tehnologia și designul produselor
                                                   textile                                 A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie mecanică      Vehicule pentru transportul feroviar    A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria               Autovehicule rutiere                    AP   Zi    240
                           autovehiculelor
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria sistemelor    Automatică și informatică aplicată      A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și management Inginerie economică industrială         AP   Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de          Ingineria produselor    Ingineria produselor alimentare         A    Zi    240
    Inginerie Alimentară,  alimentare             ───────────────────────────────────────────────────────
    Turism și Protecția                            Controlul și expertiza produselor       AP   Zi    240
    Mediului                                       alimentare
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie chimică       Tehnologie chimică textilă              A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Biotehnologii           Biotehnologii pentru industria          AP   Zi    240
                                                   alimentară
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie               Inginerie și management                 AP   Zi    240
                           și management           în alimentația publică și agroturism
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria mediului      Ingineria sistemelor biotehnice și      AP   Zi    240
                                                   ecologice
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea             Limbă și literatură     Limba și literatura română -            AP   Zi    180
    de Științe Umaniste                            Limba și literatura engleză
    și Sociale            ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe administrative  Administrație publică                   AP   Zi    180
                                                   ──────────────────────────────────────────────────────
                                                   Poliție comunitară                      AP   Zi    180

                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Arte plastice,          Design                                  AP   Zi    180
                           decorative și design
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe ale comunicării Jurnalism                               AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Istorie                 Istorie                                 AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Teologie                Teologie penticostală didactică         AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea             Finanțe                 Finanțe și bănci                        AaaP Zi/ID 180
    de Științe Economice  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Contabilitate           Contabilitate și informatică de         AaaP Zi/ID 180
                                                   gestiune
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Administrarea           Economia comerțului, turismului și      AaaP Zi/ID 180
                           afacerilor              serviciilor
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Management              Management                              AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5   Facultatea de Teologie Teologie                Teologie ortodoxă pastorală             A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teologie ortodoxă didactică             A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teologie ortodoxă socială               AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6   Facultatea             Informatică             Informatică                             AP/ Zi/ID  180
    de Științe Exacte                                                                      AP
                           ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Matematică              Matematică informatică                  AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7   Facultatea de Științe  Științe ale educației   Psihopedagogie specială                 AP   Zi    180
    ale Educației și                              ───────────────────────────────────────────────────────
    Asistență Socială                              Pedagogia învățământului primar și      A    Zi    180
                                                   preșcolar
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Asistență socială       Asistență socială                       AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8   Facultatea de Educație Educație fizică și      Educație fizică și sportivă             AP   Zi    180
    Fizică și Sport        sport
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. UNIVERSITATEA DIN BACĂU


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Facultatea de Inginerie  Inginerie industrială   Tehnologia construcțiilor de mașini     A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Design industrial                       AP   Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria și managementul calității     A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria produselor    Ingineria produselor alimentare         A    Zi    240
                           alimentare
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Mecatronică și robotică Mecatronică                             A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie chimică       Inginerie biochimică                    A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică în domeniul         A    Zi    240
                           management              mecanic
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Inginerie economică în domeniul         AP   Zi    240
                                                   electric, electronic și energetic
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie energetică    Energetică industrială                  A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie mecanică      Echipamente pentru procese industriale  A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria mediului      Ingineria și protecția mediului în
                                                   industrie                               A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe inginerești     Inginerie fizică                        AP   Zi    240
                           aplicate
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Calculatoare și         Tehnologia informației                  A    Zi    240
                           tehnologia informației
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de Litere   Limbă și literatură     Limba și literatura română -            AaaP Zi/ID 180
                                                   O limbă și literatură modernă
                                                   (engleză, franceză)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   O limbă și literatură modernă           AP   Zi    180
                                                   (engleză, franceză) -
                                                   Limba și literatura română
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Limba și literatura engleză -           AaaP Zi/ID 180
                                                   Limba și literatura franceză
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe ale comunicării Comunicare și relații publice           AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Istorie                 Istorie                                 AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de Științe  Educație fizică și      Educație fizică și sportivă             A    Zi    180
    ale Mișcării,          sport                  ───────────────────────────────────────────────────────
    Sportului și Sănătății                         Educație fizică și sportivă             AP   Zi    180
                                                   (la Piatra Neamț)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Kinetoterapie și motricitate specială   A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea de Științe  Biologie                Biologie                                A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Matematică              Matematică                              A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Matematică informatică                  AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Informatică             Informatică                             AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5   Facultatea             Contabilitate           Contabilitate și informatică de
    de Științe Economice                           gestiune                                A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Marketing               Marketing                               AaaP Zi/ID 180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6   Departamentul pentru   Științe ale            Pedagogia învățământului primar
    Pregătirea Persona-    Educației              și preșcolar                             AP   Zi    180
    lului Didactic
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de          Inginerie industrială   Tehnologia construcțiilor de mașini     A    Zi    240
    Inginerie             ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie mecanică      Echipamente pentru procese              A    Zi    240
                                                   industriale
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie electrică     Electromecanică                         A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie energetică    Ingineria sistemelor electroenergetice  A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică în domeniul         AP   Zi    240
                           management              mecanic
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Calculatoare și         Calculatoare                            AP   Zi    240
                           tehnologia informației
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie electronică   Electronică aplicată                    AP   Zi    240
                           și telecomunicații
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de Resurse  Ingineria mediului      Ingineria valorificării deșeurilor      AP   Zi    240
    Minerale și Mediu     ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Știința mediului        Știința mediului                        AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria mediului      Ingineria și protecția mediului în
                                                   industrie                               A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Mine, petrol și gaze    Inginerie minieră                       A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Prepararea substanțelor minerale utile  A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria materialelor  Ingineria procesării materialelor       AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie geodezică     Măsurători terestre și cadastru         AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie civilă        Construcții civile, industriale și
                                                   agricole                                AP   Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de Litere   Limbă și literatură     Limba și literatura română              AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Limba și literatura română -            A    Zi    180
                                                   O limbă și literatură modernă
                                                   (engleză, franceză)
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Limbi moderne aplicate  Limbi moderne aplicate                  A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Studii culturale        Etnologie                               A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Filosofie               Filosofie                               A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe ale comunicării Jurnalism                               A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Comunicare și relații publice           AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Asistență socială       Asistență socială                       A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Teologie                Teologie ortodoxă didactică             A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teologie ortodoxă pastorală             A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teologie greco-catolică didactică       A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Teologie greco-catolică pastorală       AP   Zi    240
                           ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Arte plastice,          Arte plastice (pictură)                 AP   Zi    180
                           decorative și design
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea de Științe  Ingineria produselor    Ingineria produselor alimentare         A    Zi    240
                           alimentare             ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Controlul și expertiza produselor       AP   Zi    240
                                                   alimentare
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Biologie                Biologie                                A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Chimie                  Chimie                                  A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Matematică              Matematici aplicate                     A    Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Matematică                              AaaP Zi/ID 180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Matematică informatică                  A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Informatică             Informatică                             AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Fizică                  Fizică                                  AaaP Zi/ID 180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Management              Management                              A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Administrarea           Economia firmei                         A    Zi    180
                           afacerilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea             Ingineria               Autovehicule rutiere                    AP   Zi    240
    de Inginerie Mecanică  autovehiculelor         (în limba engleză)
                                                   ──────────────────────────────────────────────────────
                                                   Autovehicule rutiere                    AaaP Zi/FR 240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie mecanică      Inginerie mecanică                      A    Zi    240
                                                   ──────────────────────────────────────────────────────
                                                   Mecanică fină și nanotehnologii         A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Mecatronică și robotică Mecatronică                             A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria               Ingineria transporturilor și            AP   Zi    240
                           transporturilor         traficului
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe inginerești     Inginerie medicală                      AP   Zi    240
                           aplicate                ──────────────────────────────────────────────────────
                                                   Optometrie                              AP   Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de          Inginerie industrială   Design industrial (în limba engleză)    A    Zi    240
    Inginerie Tehnologică                         ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Tehnologia construcțiilor de mașini     AP   Zi    240
                                                   (în limba franceză)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Design industrial                       A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Mașini unelte și sisteme de producție   A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Tehnologia construcțiilor de mașini     A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria și managementul calității     AP   Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria sistemelor de energii         AP   Zi    240
                                                   regenerabile
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Mecatronică și robotică Robotică                                A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie aerospațială  Construcții aerospațiale                A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie economică                     AaaP Zi/ID 240
                           management              industrială
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe inginerești     Inginerie fizică                        AP   Zi    240
                           aplicate
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Fizică                  Fizică                                  A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de          Științe inginerești     Matematică și informatică aplicată      AP   Zi    240
    Știința și Ingineria   aplicate                în inginerie
    Materialelor          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria materialelor  Știința materialelor                    A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria procesării materialelor       A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria elaborării materialelor
                                                   metalice                                AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie industrială   Ingineria sudării                       A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria securității în industrie      AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie               Inginerie economică în domeniul         A    Zi    240
                           și management           mecanic
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Inginerie economică în industria        AP   Zi    240
                                                   chimică și de materiale
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie mecanică      Echipamente pentru procese industriale  A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Sisteme și echipamente termice          AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria mediului      Ingineria și protecția mediului în
                                                   industrie                               AP   Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria valorificării deșeurilor      AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie chimică       Ingineria și informatica proceselor     AP   Zi    240
                                                   chimice și biochimice
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Chimie                  Chimie                                  A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea de          Științe inginerești     Informatică aplicată în inginerie       AP   Zi    240
    Inginerie Electrică    aplicate                electrică
    și Știința            ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Calculatoarelor       Inginerie electrică      Inginerie electrică și calculatoare     A    Zi    240
                                                   (în limba engleză)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Electrotehnică                          A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Electromecanică                         A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Instrumentație și achiziții de date     AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie energetică    Managementul energiei                   AP/  Zi    240
                                                                                           AP
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie electronică   Electronică aplicată                    A    Zi    240
                           și telecomunicații     ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Tehnologii și sisteme de
                                                   telecomunicații                         AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria sistemelor    Automatică și informatică aplicată      A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Calculatoare și         Tehnologia informației                  AP   Zi    240
                           tehnologia informației ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Calculatoare                            AP   Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5   Facultatea de          Silvicultură            Silvicultură                            A    Zi    240
    Silvicultură și                               ───────────────────────────────────────────────────────
    Exploatări Forestiere                          Exploatări forestiere                   A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Cinegetică                              AP/  Zi/ID 240
                                                                                           AP
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie geodezică     Măsurători terestre și cadastru         AP   Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6   Facultatea de          Inginerie forestieră    Ingineria prelucrării lemnului          A    Zi    240
    Industria Lemnului                             (în limba engleză)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria prelucrării lemnului          AaaP Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Ingineria produselor finite din lemn    A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie și management forestier       AP   Zi    240
                           management
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7   Facultatea de          Inginerie civilă        Construcții civile, industriale și      A    Zi    240
    Construcții                                    agricole
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Căi ferate, drumuri și poduri           AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții           A    Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8   Facultatea de          Ingineria produselor    Ingineria produselor alimentare         AP   Zi    240
    Alimentație și Turism  alimentare             ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Controlul și expertiza produselor       AP   Zi    240
                                                   alimentare
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și            Inginerie și management în              AP   Zi    240
                           management              alimentația publică și agroturism
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie mecanică      Mașini și instalații pentru agricultură A    Zi    240
                                                   și industrie alimentară
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Echipamente pentru procese industriale  A    Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9   Facultatea de          Matematică              Matematică                              A    Zi    180
    Matematică și                                 ───────────────────────────────────────────────────────
    Informatică                                    Matematică informatică                  AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Matematici aplicate                     AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Informatică             Informatică                             AaaP Zi/ID 180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Informatică (în limba germană)          AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Informatică aplicată                    AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Informatică aplicată (în limba germană) AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10  Facultatea de          Administrarea           Administrarea afacerilor                AP   Zi    180
    Științe Economice      afacerilor              (în limba engleză)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Economia comerțului, turismului         A/   Zi/ID 180
                                                   și serviciilor                          AP
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Finanțe                 Finanțe și bănci                        AaaP Zi/ID 180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Contabilitate           Contabilitate și informatică            AaaP Zi/ID 180
                                                   de gestiune
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Economie și             Afaceri internaționale                  AaaP Zi/ID 180
                           afaceri internaționale
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Management              Management                              AaaP Zi/ID 180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Marketing               Marketing                               AaaP Zi/ID 180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Cibernetică, statistică Informatică economică                   AP   Zi    180
                           și informatică
                           economică
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11  Facultatea de          Științe ale educației   Pedagogia învățământului primar         AP/  Zi/ID 180
    Psihologie și                                  și preșcolar                            AP
    Științele Educației                           ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Pedagogie                               A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Psihologie              Psihologie                              A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12  Facultatea de Educație Educație fizică și      Educație fizică și sportivă             AaaP Zi/FR 180
    Fizică și Sport        sport                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Sport și performanță motrică            AP   Zi    180
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Kinetoterapie și motricitate specială   AP   Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13  Facultatea de Muzică   Muzică                  Interpretare muzicală - instrumente     A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Interpretare muzicală - canto           A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Pedagogie muzicală                      A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14  Facultatea de Medicină Sănătate                Medicină                                A    Zi    360
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Asistență medicală generală             AP   Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Balneofiziokinetoterapie și             AP   Zi    180
                                                   recuperare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15  Facultatea de Litere   Studii culturale        Studii americane                        AP   Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Limbă și literatură     Limba și literatura română -            Aaa  Zi/ID 180
                                                   O Limbă și literatură modernă
                                                   (engleză, franceză, germană,
                                                   maghiară)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Limba și literatura engleză -           A    Zi    180
                                                   O limbă și literatură modernă
                                                   (franceză, germană, maghiară)/
                                                   Limba și literatura română
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Limbi moderne aplicate  Limbi moderne aplicate (Limba           A    Zi    180
                                                   germană - Limba engleză)
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Științe ale comunicării Biblioteconomie și știința informării   AP/  Zi/ID 180
                                                                                           AP
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16  Facultatea             Științe ale comunicării Comunicare și relații publice           AP   Zi    180
    de Drept și Sociologie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Drept                   Drept                                   AaaP Zi/FR 240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Sociologie              Sociologie                              A    Zi    180
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Asistență socială       Asistență socială                       A    Zi    180
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA


*Font 8*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                              Domeniul           Specializări/Programe de studii             For-  Nr.
crt.         Facultatea         de licență          acreditate (A) sau autorizate               ma    de
                                                    să funcționeze provizoriu (AP)              de   cre-
                                                                                                în-  dite
                                                                                                va-
                                                                                                ta-
                                                                                                mant
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1   Facultatea de          Arhitectură             Arhitectură                             A    Zi    360
    Arhitectură și Urbanism
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2   Facultatea de          Calculatoare și         Calculatoare                            A    Zi    240
    Automatică și          tehnologia informației ───────────────────────────────────────────────────────
    Calculatoare                                   Calculatoare (în limba engleză)         A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Tehnologia informației                  A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Ingineria sistemelor    Automatică și informatică aplicată      A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Automatică și informatică aplicată      A    Zi    240
                                                   (în limba engleză)
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Automatică și informatică aplicată      AP   Zi    240
                                                  (la Satu Mare)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3   Facultatea de          Inginerie civilă        Construcții civile, industriale și
    Construcții                                    agricole                                A    Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Inginerie civilă (în limba engleză)     AP   Zi    240
                                                  ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Căi ferate, drumuri și poduri           A    Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie și management Inginerie economică în construcții      AP   Zi    240
                          ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Inginerie geodezică     Măsurători terestre și cadastru         AP   Zi    240
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4   Facultatea de          Inginerie industrială   Tehnologia construcțiilor de mașini     A    Zi    240
    Construcții de Mașini                          ───────────────────────────────────────────────────────
                                                   Tehnologia construcțiilor de mașini     A    Zi    240
                                                   (în limba germană)
                                             &